#آموزش

#آموزش
♦️ساختار #html:
➖➖➖➖➖➖
🔺 اولین تگ
<html>

🔻 تگ پایان دهنده
</html>
♦️دو تگ بالا تگ آغازین و پایانی html هستند.
♦️ تگ بعدی
<head>
که تایتل یا همان عنوان سایت نوشته میشه.
➖➖➖➖➖➖
♦️به اینصورت
<head>
<title> عنوان سایت <title>
</head>
➖➖➖➖➖➖
♦️ تگ بعدی
<body>
که شامل تمامی کدها و متون

<h1> TEXT </h1>
</body>
♦️ که در جلسات بعدی بصورت مفصل در مورد این تگ ها بحث خواهیم کرد
♦️اما
🔻تا اینجای کار
<html>
<head>
<title>عنوان سایت</tilte>
</head>
<body>
کدها و متون و ...
</body>
</html>
➖➖➖➖➖➖
#درخواستی
@BotSorce