🌸‍ شصت ثانیه دیرآمدن صبح زمستان

🌸‍ شصت ثانیه دیرآمدن صبح زمستان
🌸باعث شده "یلدا" همه بیدار بمانیم


🍃 چهارده قرن نیامد،پسر فاطمه؛ اما
🍃 شد،ثانیه ای تشنه دیدار بمانیم؟

🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃

🍉 یلداتون مبارک 🍉

🍀قرارما امشب باتلاوت همگانی دعای فرج