#آموزش

#آموزش
@BotSorce
➖➖➖➖➖➖
♦️تابع پین کردن پیام
➖➖➖➖➖➖
♦️قبل از هر چیز تابع یا فانکشن مربوط به پین 👇🏼
'function pinChatMessage($chat_id){
bot('pinChatMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
]);
}'
♦️چون پیاممون باید بصورت ریپلای باشه 👇🏼
'$reply = $update->message->reply_to_message;'
♦️مثال :
'elseif($reply && $text == "پین"){
bot('pinChatMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
'message_id'=> $update->message->reply_to_message->message_id
]);
}'
➖➖➖➖➖➖
@BotSorce