#آموزش

#آموزش
@BotSorce
➖➖➖➖➖➖
♦️آموزش ساخت فایل زیپ و ارسال بکاپ 👇🏼

$zip = new ZipArchive;
if ($zip->open('backup.zip', ZipArchive::CREATE | ZipArchive::OVERWRITE)) {
$zip->addFile('index.php', 'index.php');
$zip->addFile('users.txt', 'data/users.txt');
$zip->close();
}
➖➖➖➖➖➖
♦️برای ارسال فایل 👇🏼
$backup = new CURLFile('backup.zip'); SendDocument($chat_id ,$backup ,'📁 فایل بکاپ ربات');
➖➖➖➖➖➖
♦️ البته دقت کنید که باید با بیس سورستون هماهنگش کنید
➖➖➖➖➖➖
#درخواستی
@BotSorce