#آموزش

#آموزش
@BotSorce
➖➖➖➖➖➖➖➖
♦️بعضا مشاهده میکنید که در برخی پروژه ها میخوایم #عدد رو به #حروف تبدیل کنیم.
برای انجام چنین کاری،میتونیم از این تابع برای این تبدیل استفاده کنیم.
♦️از مزیتهایی که این تابع داره اینه که نسبت به بقیه توابع مشابه،خیلی کم حجم تره که همین باعث میشه سرعت بالایی هم در پردازش داشته باشه.
➖➖➖➖➖➖➖➖

function numTOword($num)
{
    $one = array('','یک','دو','سه','چهار','پنج','شش','هفت','هشت','نه');
    $ten = array('','','بیست','سی','چهل','پنجاه','شصت','هفتاد','هشتاد','نود',);
    $hundred = array('','یکصد','دویست','سیصد','چهارصد','پانصد','ششصد','هفتصد','هشتصد','نهصد',);
    $categories = array('','هزار','میلیون','میلیارد','بیلیون','بیلیارد','تریلیون','تریلیارد','کوآدریلیون',);
    $exceptions = array('ده','یازده','دوازده','سیزده','چهارده','پانزده','شانزده','هفده','هجده','نوزده',);
    $out = '';
    $z = 0;
    $count = strlen($num);
    for($i=--$count;$i>=0;$i-=3){
        $add = '';
        $i1 = $num[$i];
        $i2 = isset($num[$i-1]) ? $num[$i-1] : '';
        $i3 = isset($num[$i-2]) ? $num[$i-2] : '';
        if(!empty($i3))
        $add .= $hundred[$i3].' و ';
        if($i2>1)
        $add .= $ten[$i2].' و '.$one[$i1].' ';
        elseif($i2==1)
        $add .= $exceptions[$i1].' ';
        else
        $add .= $one[$i1].' ';
        if($add!=' ')
        $add .= $categories[$z++].' و ';
        else
        $z++;
        $out = $add.$out;
    }
    return mb_substr($out,0,-4);
➖➖➖➖➖➖➖➖
#درخواستی
@BotSorce