از قرار معلوم،گویا بعضی از رباتهای تلگرامی از کار افتادن.

از قرار معلوم،گویا بعضی از رباتهای تلگرامی از کار افتادن.
چند نفری از دوستان گذارش دادن و چندین ربات از رباتهای خودمون هم همین اتفاق افتاده براشون و از کار افتادن.
شما هم اگه چندین یوزر دارید چک کنید