‌#آموزش json

#آموزش json
ادامه
➖➖➖➖➖➖➖➖
دستورات

ساختار دستورات json زیر مجموعه ای از ساختار دستورات جاوا اسکریپت (java) است.

قوانین یا همان گرامر json

گرام
ر یا ساختار دستورات json زیر مجموعه ای از ساختار ایجاد شیء در جاوا اسکریپت (java) است

داده ها به صورت زوج مقدار/نام هستند.
داده ها با کاما از یکدیگر جدا می شوند و علامت آکولاد برای نگه داشتن اشیاء بکار می رود.
از براکت برای نگه داشتن آرایه استفاده می شود.

زوج مقدار / نام در json

داده های j
son به صورت زوج های مقدار / نام نوشته میشوند.

زوج مقدار / نام شامل یک نام فیلد ( در دابل کوتیشن )، است که بعد از آن یک دو نقطه می آید و بعد از دو نقطه مقدار فیلد ذکر می شود.

به مثال توجه کنید:

"firstname" : "amir"

فهم این ساختار بسیار ساده است
و ...
این گونه مقداردهی شبیه عبارت های جاوا اسکریپت (java) است. 👇🏼

firstname = "amir"

مقادیر json


مقادیر json می تواند
عددی باشد (عدد صحیح یا اعشار)

رشته ای باشد (در دابل کوتیشن قرار می گیرد)

منطقی یا بولین باشد (true یا false)

آرایه باشد (داخل براکت قرار می گیرد)

شیء باشد (داخل آکولاد تعریف می شود)

تهی یا null باشد.

اشیاء json

اشیاء json داخل آکولاد نوشته می شوند.

ا
شیاء می تواند شامل چندین زوج مقدار / نام باشد

{ "firstname":"amir" , "lastname":"admin" }

این سینتکس نیز ساده
و ...
معادل عبارت های جاوا اسکریپت (java) می باشد 👇🏼

firstname = "amir";
lastname = "admin";

آرایه های json

آرایه های json داخل براکت نوشته می شوند.

یک آرایه می تواند حاوی چند شیء باشد:

{
"employees":
{ "firstname":"amir" , "lastname":"admin" }, 
{ "firstname":"erick" , "lastname":"botsorce" }, 
{ "firstname":"amir" , "lastname":"kiani" }

}

در ساختار بالا
شیء "employees" در آرایه حاوی سه شیء است. هر شیء یک رکورد از کارمندان (با نام و نام خانوادگی ) است.

ء json از ساختار دستورات java استفاده می کند.
به این خاطر json از سینتکس جاوا اسکریپت (java) استفاده می کند که اسکریپت (java) می تواند آرایه ای از اشیاء را ایجاد نماید و آن ها را مانند مثال زیر مقدار دهی کند،توجه کنید 👇🏼

var employees = [
{ "firstname":"amir" , "lastname":"admin" }, 
{ "firstname":"erick" , "lastname":"botsorce" }, 
{ "firstname":"amir" , "lastname": "kiani" }
];

مقدار اولین ورودی آرایه را می توان به صور
ت زیر به دست آورد:

employees[0].firstname + " " + employees[0].lastname;

مقدار برگشتی و پاسخ به اینصورت خواهد بود
:

amir admin

مقدار می تواند مانند زیر تغییر نماید:

employees[0].firstname = "ali";

خروجی کد بالا به اینصورت میباشد

create
from json string

original name: amir admin

new name: ali admin


📕 در آموزش بعدی خواهید آموخت چگونه متن json ر