‌‏▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒‏▒▒▒▒▒▒▒▒▒

‏▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒‏▒▒▒▒▒▒▒▒▒
کـــد تـکرار متن
‏░░░░░░░░░░░░░░‏░░░░░░░░░

➖➖➖➖➖➖➖➖

if(preg_match('/^\/([Ee]cho) (.*)/s',$text)){
$text = str_replace('/Echo ','',$text);
$text = str_replace('/echo ','',$text);
bot('sendMessage',[
'chat_id'=>$chat_id,
'text'=>$text,
'parse_mode'=>'MarkDown',
]);
}

I‏┄┄┅┅★✯✣❀✪❀✣✯★┅┅┄┄I
#درخواستی
@BotSorce

فارس بات
صفحه اصلی
مدیرکل کنترل و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت، تجهیزات موجود در طبقه نهم ساختمان زیرساخت را به سوئیچ مکالمات بین شهری و خارج از کشور مربوط دانست و تاکید کرد که در ساختمان امام خمینی از نظر فنی نمی‌توان �...