#آموزش

#آموزش
@BotSorce
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
♦️ارسال ایمیل با php
➖➖➖➖➖➖➖➖
<?php
متن پیام

$msg = "First line of text \n Second line of text";

// اگر هر خط شما بیش از ۷۰ کاراکتر دارد میتوانید از تابع wordwrap() به شکل زیر استفاده کنید

$msg = wordwrap($msg,70);

// ارسال ایمیل با تابع mail

mail("someone@example.com","My subject",$msg);
?>
➖➖➖➖➖➖➖➖
@BotSorce